00:00/00:00
GTP格式吉他谱下载: 图片(IMG)格式吉他谱:
-------------------------------------------------------------------------------
歌曲名: 光明大道
歌手/乐队:张楚
编配者(转载来源):网络
-------------------------------------------------------------------------------

1=C 2/4

prelude: C  C9  C  C9

C       C9  F       C
没人知道我们去哪儿, 你要寂寞就来参加

bB      Am   G     C
你还年轻 我们老了 你想表现自己吧

C    C9    F       C
太阳照到你的肩上, 露出你腼腆的脸庞

bB      Am   G     C
你还新鲜 他们熟了 你担忧你的童贞吧

(转D调)

D    D     D      D
青春含在你的睛里  幸福写在我背上

D       D     G    G
尽管不能心花怒放  嘿 嘿 嘿 别沮丧

    D    D
就当我们只是去送葬

(repeat)

--^-^-------|-------
--|-|-|-----|-------
--|-|-|-----|-------
--|-|-|---^-|-^-^---
--|-|-|---|-|-|-|---
--|-|-v---|-v-|-v---
 --===  =======