gtp5GTP格式吉他谱下载: music-notation01图片(IMG)格式吉他谱:
   
歌曲信息
-------------------------------------------------------------------------------
歌曲名:一朵徽章
歌手/乐队:棉花糖
编配者:网络
-------------------------------------------------------------------------------

原调:D

D  A    G(3) D  A    G(3)
藉由文字的记载  所有历史的伤疤
D  A    G(3) D  A    G(3)
存在意识的框架  岁月痕迹的模样
G(3)       A(5)
左手一把枪  右手十字架
  G(3)       A(5)
伤害的是你自己  还是奉献国家
G(3)       A(5)
左耳听着谎  右耳想释放
  G(3)       A(5) D
可不可以用朵花  茁壮你的徽章
D  A    G(3)
蓝色干净的眼泪(谁满足了失望谁满足了希望)
D  A    G(3)
小孩的笑声不断(现在的他们都跑哪里去玩了啊)
D  A    G(3)
时代巨大的变换(用面具加强伪装 现实中正在流浪)
D  A    G(3)
大人从小许的愿
G(3)       A(5)
左手一把枪  右手十字架
  G(3)       A(5)
伤害的是你自己  还是奉献国家
G(3)       A(5)
左耳听着谎  右耳想释放
  G(3)       A(5) D
可不可以用朵花  茁壮你的徽章
G(3)       A(5)
左手一把枪  右手十字架
  G(3)       A(5)
伤害的是你自己  还是奉献国家
G(3)       A(5)
左耳听着谎  右耳想释放
  G(3)       A(5) D
可不可以用朵花  茁壮你的徽章